Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


           รพ.นครินทร์ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการการรักษาที่ได้มาตรฐาน สร้างการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดของการได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ดังนี้
           1. มาตรฐาน ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์กรระหว่างประเทศที่รับรองมาตรฐานองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วนคือ
           ต่อองค์กร / บริษัท
           - การจัดองค์กร การบริหารงาน การออกแบบระบบบริการให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ
           - ผลิตภัณฑ์/บริการ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ และได้รับการยอมรับ
           - ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
           ต่อพนักงานในองค์กร
           - มีการทำงานเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาการทำงานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนา
             ตนเอง ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
           - พนักงานมีวินัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพมากขึ้น
           ต่อผู้รับบริการ
           - มั่นใจในระบบว่ามีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัย
           - ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
            ทั้งนี้ รพ.นครินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
           - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 : 1996 สิงหาคม 2543 ตามนโยบายคุณภาพ
                    “รวดเร็ว ถูกต้อง มองดูสะอาดตา บริการถ้วนหน้า พูดจาไพเราะ”
           - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2008 มิถุนายน2557 ตามนโยบายคุณภาพ
                       “บริการด้วยใจ ใกล้ชิดสังคม ด้วยจริยธรรม อย่างมืออาชีพ”
           - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 มิถุนายน2560 ตามนโยบายคุณภาพ
                  “บริการด้วยใจ ปลอดภัยด้วยกัน จริยธรรมนำทาง ดูแลอย่างมืออาชีพ”
             - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 มิถุนายน2563 ตามนโยบายคุณภาพ
                  “บริการด้วยใจ ปลอดภัยด้วยกัน จริยธรรมนำทาง ดูแลอย่างมืออาชีพ”

           2.มาตรฐาน HA
           เป็นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งเน้น
การพัฒนาระบบงานและการดูแลผู้ป่วย เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ ภายใต้บริบทขององค์กรเอง ทำให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร โดยมี time line การพัฒนาตามมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลนครินทร์ ดังนี้
           - 2546 เริ่มเรียนรู้ระบบมาตรฐาน HA โดยกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร เป็น “บริการด้วยใจ ใกล้ชิดสังคม ด้วยจริยธรรม
           อย่างมืออาชีพ” ทั้งองค์กรได้นำรูปแบบกิจกรรมตามมาตรฐาน HA มาประยุกต์ใช้ในองค์กร แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองอย่าง
           เป็นทางการ
           - 2560 เริ่มวางระบบมาตรฐาน HA โดยการจัดเตรียมทีมเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ระบบมาตรฐาน HA และจัดวางระบบ
           มาตรฐาน HA ในโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการรับรองมาตรฐาน ISO
           - 2562 ยื่นขอรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 1 และได้ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
           (องค์การมหาชน) การพัฒนาบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA โดยมีระยะเวลารับรอง21 มกราคม 2563 – 20 มกราคม 2564
           - 2563 ปัจจุบัน ยื่นขอรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 2
           

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2