คณะแพทย์
อายุรกรรมทั่วไป
นพ.วิเชียร           วิชานศวกุล        ว.6805
นพ.สุทัศน์           สิทธาภิรมย์        ว.12847
นพ.วีรยุทธ          ไชยวัฒน์เจริญ    ว.23892
พญ.กาญจนา      ปรีชา                ว.30611
พญ.นิภาภัทร์       บุญกาญจน์        ว.38176
นพ.สมปราชญ์     จิตรศรีสวัสดิ์       ว.44037
พญ.นภารัตน์       สุขเกลี้ยง           ว.44535
พญ.วันดี       ชั้นประเสริฐภิญโญ     ว.38093
พญ.ดวงกมล        ศิริอาชวะวัฒน์    ว.46814
พญ.ฐาปนีย์         ไพรพิสุทธิ์          ว.46812

อายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งวิทยา
นพ.ณรงค์            ชัยวุฒินันท์        ว.27118

อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
พญ.สิริพันธ์               วัฒนสิริภัคดี        ว.30708
นพ.กิ่งเพชร                พรหมทอง           ว.34829

อายุรกรรมโรคหัวใจ
นพ.ปรมะ                 ปุรินทราภิบาล         ว.26047

อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
พญ.ปองกมล               ทองผ่อง         ว.35837
นพ.จิรศักดิ์                  อินทสอน        ว.28419

วิสัญญีวิทยา
นพ.ธีรศักดิ์                 พุ่มสีทอง         ว.28435
นพ.นฤบดี                   เวชกิจ            ว.25952
พญ.ปิยาภรณ์              จันทร์สุวรรณ    ว.31389

รังสีวิทยา
พญ.จัตุพร               วิชานศวกุล        ว.9194
นพ.อนุชา                ลีกิดาการกุล      ว.13761
นพ.พชรพงศ์            พันธ์อุไร            ว.32156
นพ.พันเลิศ               แววศักดิ์           ว.34608
นพ.อภินันท์              รัศมีพงศ์           ว.32719

จักษุวิทยา
นพ.พิเชษฐ์                 พะโยม           ว.25677
นพ.ลั่นหล้า                 อุดมเวช         ว.41202

ทันตกรรม
ทพญ.ศุภนาถ              รัตนสิงห์          ท.9181

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพ.ปวีร์                       พีรภูติ             ท.11172

กุมารเวช
พญ.จุรีภรณ์                 พุ่มสีทอง             ว.29773
นพ.อัธยา                     กัลยากาญจน์       ว.33734
พญ.อรพรรณ               ทิพย์ธารา             ว.23002
นพ.ชัยวัฒน์                 ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร     ว.38035
พญ.พิมพ์ประไพ            ป่าไม้                  ว.42571
พญ.เสาวนีย์                 นาคแก้ว              ว.39429

เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.เฉลิมรัฐ                  วรนิติ                   ว.33759
นพ.อรุณ                      รัตนปริคณน์         ว.5724

เวชปกิบัติทั่วไปและอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน
พญ.สิรดา                      ขนาบแก้ว           ว.52269
นพ.ไพชยนต์                  รักษาราช            ว.54387

หู-คอ-จมูก
พญ.วาริตา                    บุญจงเจริญ          ว.38918
พญ.สิรินทร์                   แซ่อึ้ง                   ว.41705

สูติ-นรีเวช
พญ.จุฑาทิพย์                 ศรีสมบัติ             ว.41326
นพ.ธีระ                          จิรภัทรลิขิต         ว.5277
นพ.เอกชัย                      ศิริพานิช            ว.22239

ศัลยกรรมทั่วไป
พญ.พิระดา                     ยินเจริญ             ว.40173
นพ.กาญจน์                    ยวนแหล             ว.14774
นพ.อภิรัฐ                       จำเนียรกุล           ว.18567
นพ.สมพร                       สหจารุพัฒน์        ว.21837

ศัลยกรรมตกแต่ง
นพ.สุทัศน์                      โพธิ์วิจิตร             ว.14212

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.กฤษณะ                    อักษรนิตย์            ว.23928
นพ.ชัยยุทธ                     ก่งเซ่ง                  ว.40734

ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ
นพ.วุฒิพงษ์                    วงศ์นพสุวรรณ        ว.21828

ไตเทียม
นพ.กมล                        โฆษิตรังสิกุล           ว.23682

LINK ที่น่าสนใจ