ตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง Audiometer

เป็นการตรวจระดับความดังเสียงต่ำสุด ที่ผู้เข้ารับการตรวจสามารถได้ยินที่ความถี่ต่างๆ

ระดับการได้ยินเมื่อสูญเสียการได้ยินแล้วไม่สามารถแก้ไขให้กลับดังเดิมได้ หนทางที่ดีที่สุด คืิอ การป้องไม่ให้เกิด หรือไม่ให้เป็นมากขึ้นกว่าเดิม ผู้ที่มีความเสียงควรใส่เครื่องป้องกันทุกครั้งเมื่อเข้าสู่บริเวณที่มีเสียงดัง

ประโยชน์ของการตรวจ

* เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการทำงาน ในผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดัง ซึ่งควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

* เป็นการตรวจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค หรือติดตามผลการรักษา

ระยะเวลาในการตรวจ : ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 15 - 20 นาที

ให้บริการทุกวัน เวลา 7.30-19.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์สุขภาพ 075-31800 ต่อ1107

LINK ที่น่าสนใจ