Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


Cinque Terre
         การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงสนทนาจนถึงเสียงเครื่องจักร ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ได้ยินกันในชีวิตประจำวันหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสโดยการตรวจจะนำข้อมูลไปสร้างเป็นกราฟ เรียกว่า ออดิโอแกรม (Audiogram) สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องของการรักษา และการเฝ้าระวัง

ประโยชน์การตรวจ

     - การตรวจการได้ยินก่อนเข้าทำงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน คือพนักงานที่รับเข้าทำงานใหม่หรือพนักงานที่บรรจุใหม่
       ของสถานประกอบการณ์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงานและการตรวจประจำปีถัดไป

     - การเฝ้าระวัง/ติดตาม/ตรวจประจำปี เป็นการตรวจการได้ยินให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสีย        การได้ยิน

     - การตรวจการได้ยินก่อนลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงาน

     - ตรวจการได้ยินเพื่อนำผลไปตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน

     - ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ศูนย์สุขภาพให้บริการทุกวัน เวลา 7.30-19.30 น.
สอบถามข้อมูลและนัดคิวการให้บริการล่วงหน้าได้ที่
075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ1107 ,1113,1116 หรือ 2117

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2
  jingle  แผนกบุคคลและธุรการ
hrd@nakharin.co.th