ตรวจสมรรถภาพการหายใจและปอด

การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจเพื่อทดสอบการหายใจด้วยเครื่องสไปโรมิเตอร์ ซึ่งจะเป็นการวัดปริมาตรอากาศเข้าออกจากปอด บันทึกออกมาเป็นกราฟ และประเมินผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของการตรวจ

- ใช้ในการวินิจฉัย ประเมิน และติดตามผลการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่นโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดจากการทำงาน

- สามารถบอกถึงการเสื่อมของการทำงานของปอด ก่อนที่จะเกิดอาการแสดงทางคลินิค เนื่องจากปอดเป็นอวัยวะที่มีความสามารถสำรองสูง อาการจึงมักปรากฏหลังจากที่มีความผิดปกติของปอดมากแล้ว

- ประเมินภาวะเสี่ยง ในผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีผลต่อระบบการหายใจ

ข้อห้ามในการทำ

* มีอาการไอเป็นเลือด

* ภาวะลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด ยังไม่ได้รับการรักษา

* ความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ได้รับการรักษา

* เส้นเลือดแดงโป่ง ในทรวงอก ช่องท้องหรือสมอง

* หลังการผ่าตัดตา เช่น ต้อกระจก

* หลังเพิ่งได้รับการผ่าตัดช่องอกหรืองช่องท้อง

* ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรคปอด

คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนออกตรวจ

- งดใช้ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ระยะสั้น เช่น Ventolin , Berodual 4 - 6 ชั่วโมง ก่อนตรวจ

ยารับประทานชนิดออกฤทธิ์ระยะยาว เช่น Seretide , Symbicort , Spiriva อย่างน้อย 12 ชั่วโมง หรือ ตามคำแนะนำของแพทย์

- หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- งดออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีก่อนตรวจ

- สวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดทรวงอกและท้อง

LINK ที่น่าสนใจ