Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


Cinque Terre

         การตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยวิธี Spirometry (สไปโรเมตรีย์) เป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศ ที่หายใจเข้าและออกจากปอดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Spirometer (เครื่องสไปโรมิเตอร์) วิธีการนี้เป็นการทดสอบสมรรถภาพปอดที่ใช้บ่อยที่สุด เพราะทำได้ง่าย ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เชื่อถือได้ดีและใช้เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน

ประโยชน์การตรวจสมรรถภาพปอด

     - เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการวินิจฉัย ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบการหายใจ
       เช่น โรคหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดจากการทำงาน เป็นต้น

     - สามารถบอกถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่อาการแสดงทางคลินิกจะเริ่มปรากฏ

     - สามารถตรวจได้ในการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการทำงานของปอด

     - ประเมินภาวะเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีผลต่อระบบการหายใจศูนย์สุขภาพให้บริการทุกวัน เวลา 7.30-19.30 น.
สอบถามข้อมูลและนัดคิวการให้บริการล่วงหน้าได้ที่
075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ1107 ,1113,1116 หรือ 2117

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2
  jingle  แผนกบุคคลและธุรการ
hrd@nakharin.co.th