ห้องคลอด

การคลอด เป็นการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความสุขและความปิติให้กับครอบครัว ทางโรงพยาบาลนครินทร์และพนักงานที่ให้บริการตระหนักเสมอว่า ผู้ที่เข้ามารับบริการไม่ใช่ผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจึงพยายามจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการให้บริการให้ใกล้เคียงบรรยากาศที่บ้าน มีห้องนั่งพักสำหรับญาติ มีห้องรอคลอดที่ญาติสามารถเข้าไปดูแลผู้รอคลอดได้ ขณะคลอดถ้าคุณพ่อต้องการเข้าไปดูแลให้กำลังใจ ก็สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างใกล้ชิด

ห้องคลอดโรงพยาบาลนครินทร์

- มีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งสูติแพทย์ กุมารแพทย์

- มีบริการทางเลือก กรณีไม่สามารถคลอดปกติได้เป็นผ่าตัดคลอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- บริการเก็บเสตมเซลล์ (โดยปรึกษาและแจ้งแพทย์ที่ฝากครรภ์ก่อนล่วงหน้า)

- มีโปรแกรมราคาเหมาจ่าย ทั้งคลอดปกติ และผ่าตัดคลอด

- ผู้ที่ใช้สิทธิ์เบิกข้าราชการ กรณีคลอดปกติสามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้ตามสิทธิ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- ผู้ที่ใช้สิทธิ์เบิกข้าราชการ กรณีผ่าตัดคลอด สามารถใช้สิทธิ์เบิกจากกรมบัญชีกลางได้ กรณีมีข้อชี้บ่งตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 075-312800 ต่อ 2205หรือ2206

Cinque Terre

LINK ที่น่าสนใจ