แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU )

การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง มีภาวะเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ให้กลับคืนสภาวะปกติด้วยความปลอดภัย จะต้องอาศัยทีมการรักษาดูแลมืออาชีพ มีประสบการณ์ความรู้ ทักษะในการประเมินสภาวะผู้ป่วย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถชี้บ่งภาวะผิดปกติของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตามสภาพผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลนครินทร์พร้อมให้บริการท่าน

ขอบข่ายการให้บริการ

- ให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติทุกโรค

- ให้การดูแลผู้ป่วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่ มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติ

- ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หรือทำหัตถการ จะได้รับการดูแลโดยทีมการพยาบาล ICU จนกว่าอาการปลอดภัย สัญญาณชีพคงที่ จึงจะให้พักที่ห้องพิเศษได้

ความพิเศษในการให้บริการ

- ให้การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทาง พยาลเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ

- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่มีไว้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง มีเครื่องช่วยหายใจที่สามารถตั้งระบบให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยแต่ละราย

- กลางคืนมีแพทย์ให้การดูแลอยู่ที่แผนก สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ทันที (มีแพทย์นอนพักอยู่ที่แผนก ICU)

- มีดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า และตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า, ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูแลรักษา

ดูแลใกล้ชิด สนิทดั่งเครือญาติ

LINK ที่น่าสนใจ