Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap


      การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง มีภาวะเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ให้กลับคืนสภาวะปกติด้วยความปลอดภัย จะต้องอาศัยทีมการรักษาดูแลมืออาชีพ มีประสบการณ์ความรู้ ทักษะในการประเมินสภาวะผู้ป่วย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถชี้บ่งภาวะผิดปกติของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมตามสภาพผู้ป่วย
แผนกผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลนครินทร์พร้อมให้บริการท่าน

ขอบข่ายการให้บริการ

- ให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติทุกโรค

- ให้การดูแลผู้ป่วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่ มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติ

- ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หรือทำหัตถการ จะได้รับการดูแลโดยทีมการพยาบาล ICU จนกว่าอาการปลอดภัย
  สัญญาณชีพคงที่ จึงจะให้พักที่ห้องพิเศษได้

ความพิเศษในการให้บริการ

- ให้การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทาง พยาลเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ

- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่มีไว้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  มีเครื่องช่วยหายใจที่      สามารถตั้งระบบให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยแต่ละราย

- กลางคืนมีแพทย์ให้การดูแลอยู่ที่แผนก สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ทันที (มีแพทย์นอนพักอยู่ที่แผนก ICU)

- มีดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า และตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่นเรื่องความพึงพอใจ
  ของลูกค้า, ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการดูแลรักษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    075-312800-6,  075-450450-2 ต่อ 1219

แอดไลน์ โรงพยาบาลนครินทร์ @nakharinhospital หรือ คลิ๊ก

LINK ที่น่าสนใจ


   โรงพยาบาลนครินทร์
  jingle   61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  jingle   075-312800-6 , 075-450450-2