Image โรงพยาบาลนครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานใหม่
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน   2563
-พยาบาลวิชาชีพ      8 อัตรา
-เภสัชกร                 1 อัตรา
-ผู้ช่วยเภสัชกร          4 อัตรา
-พนักงานผ้า             1อัตรา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำวนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7. ใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งวิชาชีพ) จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ติดต่อสมัครงาน ที่แผนกบุคคลและธุรการ ชั้น2 โรงพยาบาลนครินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 075 - 312800 ต่อ 1214 , 1215
Download ใบสมัคร

LINK ที่น่าสนใจ